Otaniemi-Keilaniemen viheralueverkosto

2019

Tilaaja: Espoon kaupunki, yleiskaavayksikkö

Espoon kaupunki laatii kaavarunkoa Otaniemen ja Keilaniemen alueelle. Tulevaisuudessa kaavarungon alueella asuu noin 11 500 asukasta kun nykyisin määrä on alle 4000. Viheralueverkostotyössä pureuduttiin kaavarunkoalueen viheralueisiin. Tarkoituksena oli muodostaa käsitys alueen viheralueverkostosta ja sen palvelutasosta. Tavoitteena oli riittävien viheralueiden ja niiden palveluiden turvaaminen sekä nykyisille että tuleville asukkaille. Tavoitteena oli myös turvata alueen arvot, sekä kulttuurihistorialliset että luontoarvot. Työssä tarkasteltiin uuden asukasmäärän tuomaa virkistyspainetta sekä viheralueverkoston suhdetta Laajalahden Natura 2000-alueeseen. Lisäksi työssä pohdittiin viheralueiden priorisointia ja sitä, mitä eri alueiden uudisrakentaminen vaatii viheralueverkostolta.

Takaisin